top
ԱՆԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

Ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետի ժ/պ

Սպիտակ

Գործառույթներ

Բաժնի առաջատար մասնագետը`
ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.
բ) ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.
գ) իրականացնում է իրավաբանական անձանց տեղեկատվական բազայի և անձնական հաշվառման քարտերի վարումը, ընդունում և գրանցում է հարկատուների կողմից ներկայացված հաշվետվությունները.
դ) իրականացնում է ֆիզիկական անձանց պատկանող փոխադրամիջոցների, շինությունների գույքահարկի և հողի հարկի ծանուցագրերի տրամադրումը.
զ) մասնակցում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից հարկերի հավաքագրման աշխատանքներին.
է) գանձապետական համակարգով ստացված տեղեկատվության հիման վրա ապահովում վճարված հարկերի մուտքագրումը տվյալների բազա և օրենքով սահմանված կարգով իրականացնում տրամադրված արտունությունների կիրառումը.
ը) հաշվառում իրականացնող պետական լիազոր մարմինների կողմից տրամադրված տեղեկությունների հիման վրա իրականացնում է հարկատուների հաշվառումը, համապատասխան տվյալների և դրանցում կատարված փոփոխությունների մուտքագրումը բազա` տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգի միջոցով.
թ) կազմում է փոխադարձ հաշվարկների ակտ, սպասարկում հարկատուներին.
ժ) ապահովում է տեղեկատվական բազայի վարման ծրագրային և տեխնիկական անխափան աշխատանքները.
ի) ստուգում է անդորրագրերով հավաքագրված և համայնքի բյուջե մուտքագրված վճարների ճշտությունը և արդյունքների մասին հայտնում բաժնի պետին.
լ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ.
լա) ապահովում է ապառքացուցակների կազմումը, հարկային պարտավորություններ ունեցող հարկատուների օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծանուցումը,
լբ) անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում իր աշխատանքային ծրագրերը, ինչպես նաև առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ,
լգ) մասնակցում է բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին,
խ) բաժնի պետին յուրաքանչյուր կիսամյակ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.
ծ) ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը:
Բաժնի առաջատար մասնագետն ունի օրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և այլ պարտականություններ: