Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՊԻՏԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սպիտակ համայնք
ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Սպիտակ, (0255) 22500, spitak.lori@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
29 մայիսի 2024 թվականի N 540

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՌՆԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ 06-042-0012-0003 ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ 0,189887 ՀԵԿՏԱՐ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՎՐԱ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի             1-ին կետով, «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-397-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, «Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետով, «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի           1-ին մասի 24-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 912-Ն որոշման 4-րդ կետով, որոշմամբ հաստատված կարգի 8-րդ  կետով, 13-րդ կետի ա և «բ» ենթակետերով, հաշվիառնելով, որՍպիտակհամայնքիԼեռնավանբնակավայրումգտնվող, 06-042-0012-0003 կադաստրայինծածկագրով0,189887 հեկտարմակերեսով հողամասիվրա2018 թվականինինքնակամկառուցվածավտոտնակի, բնակելի տան և աստիճանահարթակի պահպանումըչիխախտումայլանձանցիրավունքներըևօրենքովպահպանվողշահերըվտանգչենսպառնումքաղաքացիներիկյանքինուառողջությանը, կառուցվածչենինժեներատրանսպորտայինօբյեկտներիօտարմանկամանվտանգությանգոտիներում, կառուցվածչենքաղաքաշինականնորմերիուկանոններիէականխախտումներովևչենառաջացնումհարկադիրսերվիտուտպահանջելուիրավունք, հիմքընդունելովանշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման թիվ 07052024-06-0090 վկայականը, Կադաստրի կոմիտեում հաշվառման ծածկագիրը` 2023BXBEAK,ԿԱՐՏՈԳՐԱՖՍՊԸ-իկողմիցտրամադրվածանշարժգույքիչափագրմանհաշվետվությունը, Վանաձորի նախագծողՍՊԸ-իկողմիցտրամադրված եզրակացությունըևՆադիկ Լևոնի Օլքինյանի (ծնված՝ 27101958թ) դիմումը՝ որոշումեմ.

 

 

1.   ՍպիտակհամայնքիԼեռնավան բնակավայրումգտնվող, 06-042-0012-0003 կադաստրայինծածկագրով0,189887հեկտարմակերեսովբնակավայրերինպատակայիննշանակությանբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասիվրաինքնակամկառուցված28 քառակուսիմետրմակերեսովավտոտնակը, 75,44 քառակուսի մետր մակերեսով բնակելի տունը և 7,46 քառակուսի մետր մակերեսով աստիճանահարթակը  ճանաչելօրինական:

2.  Սույն որոշման 1-ին կետում նշված անշարժ գույքի նկատմամբ
ճանաչել
Նադիկ Լևոնի Օլքինյանի սեփականության իրավունքը։

3. Հաստատել սույն որոշման 1-ին կետում նշված անշարժ գույքի ճշգրտված հատակագիծը։

4. Նադիկ Լևոնի Օլքինյանին

    1 համայնքի բյուջե վճարել 91 243 ՀՀ դրամ (հաշվեհամար 900245161352) օրինականացման վճար:

       2 ընդունել ի գիտություն, որ սույն որոշման ընդունման օրվանից օրինականացման համար սահմանված վճարը՝ 60-օրյա ժամկետում չվճարման դեպքում որոշումը համարվում է ուժը կորցրած:

6Սույն որոշման կատարման կազմակերպումը և հսկողությունը դնել քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժնի պետ  Երեմ Գրիգորյանի վրա:

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ _________________ Ք. ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

 

 

2024 թ. մայիսի  29
ք.Սպիտակ