top
ՄԻՇԱ ԹԱՄԱՄՅԱՆ

Ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Սպիտակ

Ծննվել է ամսաթիվ 1991 թվականի փետրվարի 22-ին:
1998-2008թ.թ. սովորել և ավարտել է Սպիտակի թիվ 2 միջն. դպրոցը:
2008-2012թ.թ․ սովորել և ավարտել է Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում մասնագիտությամբ:
2014-2017թ.թ. աշխատել է Սպիտակի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնում:
2017 թվականի մարտի 1-ից աշխատում է Սպիտակի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական և եկամուտների հավաքագրման բաժնի գլխավոր մասնագետի պաշտոնում:
Ամուսնացած է, ունի մեկ որդի:

Գործառույթներ

Բաժնի գլխավոր մասնագետը`
ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները` ժամանակին և պատշաճ որակով.
բ) իր իրավասությունների շրջանակներում ապահովում է բաժնի փաստաթղթային շրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.
գ) իր իրավասության շրջանակներում մասնակցում է քաղաքացիների դիմում-բողոքների սահմանված կարգով քննարկման աշխատանքներին և արդյունքները ներկայացնում է բաժնի պետին.
դ) անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում և բաժնի պետին է ներկայացնում առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
ե) բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի և այլ փաստաթղթերի պահպանության աշխատանքները.
զ) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ստուգում է իրավաբանական անձանց կողմից ներկայացված հաշվետվությունները, արդյունքների մասին կազմում տեղեկանք և ներկայացնում բաժնի պետին.
է) մասնակցում է տեղական տուրքերի և վճարների, համայնքի կողմից իրականացվող ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու վերաբերյալ որոշումների նախագծերի, ինչպես նաև բաժնի գործառույթներից բխող այլ իրավական ակտերի նախագծերի կազմման աշխատանքներին.
ը) աջակցում է համայնքի բյուջեի եկամուտների հավաքագրման աշխատանքներին.
թ)բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է հարկերը, տուրքերը և օրենքով սահմանված վճարումները չվճարող անձանց նկատմամբ ձեռնարկվող համապատասխան միջոցառումներին.
ժ) օրենքով սահմանված կարգով հսկողություն է իրականացնում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օբյեկտներում հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ՝ կազմում արձանագրություններ.
ի)բաժնի պետին յուրաքանչյուր կիսամյակ ներկայացնում է հաշվետվություն իր կատարած աշխատանքների մասին.
լ) անհրաժեշտության դեպքում բաժնի պետի համաձայնությամբ կամ հանձնարարությամբ իր իրավասության շրջանակներում մասնակցում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին և այլ միջոցառումներին.
խ) ստորագրում է իր կողմից պատրաստվող փաստաթղթերը:

Բաժնի գլխավոր մասնագետն ունի oրենքով, իրավական այլ ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և այլ պարտականություններ: